Sličnost trokuta Prilagođeno iz edClassa, za Vas pripremio SchoolKiT.
  Sličnost trokuta
Sličnost trokuta
...
O sličnosti trokuta
Sličnost trokuta

Dva trokuta su slična ako se jedan trokut može preslikati na drugi nekim od preslikavanja ravnine koje pri preslikavanju ne mijenjaju kutove trokuta, kao što su translacija, rotacija, osna simetrija ili homotetija.

Izazov
  U ovome vodiču ćete:
  • naučiti o sličnosti trokuta
  • pogledati PowerPointovu animaciju koja pokazuje sličnost dvaju trokuta
  • naučiti na sličan način animirati slične trokute.

  Pokrenut ćete primjer PowerPointovog predloška. Vratite se na ovaj vodič za pomoć. Kako biste otvorili predložak, kliknite ovdje.

  O sličnosti trokuta
  Primjer sličnosti trokuta
  Jesu li ova dva trokuta slična?
  1. Iz izbornika Pogled odaberite Dijaprojekcija.
  2. Kad prvi puta kliknete, mali trokut će se rotirati.
  3. Ako ponovno kliknete, povećat ćete mali trokut, što odgovara homotetiji.
  4. Ako još jednom kliknete, mali trokut će se translatirati.
  5. Kliknite još jednom za kraj dijaprojekcije.
  6. Odgovaraju li trokuti navedenoj definiciji sličnosti trokuta?
  ...
  Nacrtajte trokut
  Nacrtajte trokut
  Pokrenite PowerPoint
  1. Kako biste otvorili predložak, kliknite ovdje.
  2. Iz izbornika Pogled odaberite Alatne trake – uključite Crtanje.
  3. Iz izbornika Samooblici odaberite Crte – Prostoručno.
  4. Nacrtajte veliki trokut: s tri klika miša odredite gdje će biti vrhovi, dvoklikom na prvi vrh dovršite trokut.
  5. Desnim klikom miša kliknite na trokut i u padajućem izborniku odaberite Oblikuj samooblik….
  6. Kliknite na karticu Boje i crte.
  7. Pod Ispuna podesite Boja – Plava. Kliknite na U redu.
  Drugi trokut
  Drugi trokut
  Kako biste kopirali plavi trokut:
  1. označite prvi troku
  2. iz izbornika Uređivanje odaberite Kopiraj
  3. iz izbornika Uređivanje odaberite Zalijepi.
  Oblikujte drugi trokut
  1. Desnim klikom miša kliknite na trokut i u padajućem izborniku odaberite Oblikuj samooblik
  2. Pod Ispuna podesite Boja – Jarkozelena i Prozirnost – 70%.
  3. Kliknite na karticu Veličina.
  4. Podesite Zakretanje - 90, Visina - 50% i Širina - 50%. Kliknite na U redu.
  5. Kliknite na trokut i povlačenjem premjestite trokut na neko drugo mjesto.
  ...
  Animacija vrtnje
  Podesite animaciju vrtnje
  Kako biste podesili animaciju vrtnje:
  1. obratite pozornost da je mali trokut još uvijek označen
  2. iz izbornika Dijaprojekcija odaberite Prilagođena animacija…
  3. iz izbornika Dodaj efekt odaberite Isticanje – Vrtnja
  4. pod Izmijeni: Vrtnja podesite Iznos: Prilagođeno: 270 i pritisnite Enter na tipkovnici.
  Ako ne možete vidjeti mogućnost Vrtnje:
  1. iz izbornika Dodaj efekt odaberite Isticanje – Još efekata
  2. u dijaloškome okviru Dodaj efekt isticanja pod Osnovno odaberite Vrtnja, a zatim kiknite na U redu.
  ...
  Animacija skaliranja i klizanja
  Podesite animaciju skaliranja i klizanja
  Kako biste podesili animaciju širenja:
  1. iz izbornika Dodaj efekt odaberite Isticanje – Širenje/stiskanje
  2. pod Izmijeni: Širenje/stiskanje podesite Veličina: Prilagođeno: 200% i pritisnite Enter na tipkovnici
  3. iz izbornika Dodaj efekt odaberite Putovi animacije – Dijagonalno dolje desno
  4. povucite krajnju točku putanje (crvena strelica) na veliki trokut.
  Ako ne možete vidjeti mogućnost Dijagonalno dolje desno:
  1. iz izbornika Dodaj efekt odaberite Putovi animacije – Ostale putanje kretanja
  2. u dijaloškome okviru Promijeni put gibanja pod Crte i krivulje odaberite Dijagonalno dolje desno, a zatim kliknite na U redu.
  Istražite i proširite demonstraciju
  Prilagodite animaciju
  Kako biste prilagodili animaciju:
  1. u oknu zadatka Prilagođena animacija kliknite na Reproduciraj
  2. pogledajte reprodukciju kako biste uočili gdje pokretni trokut završava
  3. prilagodite krajnju točku putanje animacije tako da se pokretni trokut nalazi preko prvoga trokuta.

  Vrtnjom, skaliranjem i klizanjem Vaša demonstracija pokazuje da su dva trokuta slična. Je li važan redoslijed animacije? Kako biste ovo ispitali:
  1. u oknu zadatka Prilagođena animacija premjestite treći objekt između prvoga i drugoga
  2. kliknite na Reproduciraj - što se događa?
  3. ponovno promijenite red objekata animacije - je li važan redoslijed animacije?
  Istražite i proširite demonstraciju
  Dovršite izazov

  Znate kako animirati vrtnju, klizanje i skaliranje u PowerPointu. Sada kreirajte projekt u PowerPointu dodajući slajdove, tekst i razne animacije kako biste dodatno pojasnili i demonstrirali sličnost trokuta.

  Po izboru možete umetnuti fotografije i predočiti sličnost trokuta u stvarnome svijetu.