Uređivanje dokumenta
Uređivanje dokumenta
Pod uređivanjem dokumenta se podrazumijeva unošenje promjena u sadržaju dokumenta. Dijelove teksta možete premještati, umetati, uklanjati ili zamjenjivati. Pri uređivanju Word koristi niz alata za isticanje, komentiranje i praćenje promjena.
Kretanje po tekstu
Upis
Označavanje
Kopiranje i premještanje
Traži i zamjeni
Međuspremnik
Praćenje promjena
Uklanjanje oblikovanja teksta
Spremanje verzija
Kretanje po tekstu

Ako pregledavate dokument koji se sastoji od nekoliko stranica, trebate brzi i precizan način pregleda dokumenta.

Pregled dokumenta bez pomaka mjesta upisa:
 • pomicanjem klizne trake desno od teksta
 • klikom na strjelice na dnu ili vrhu klizne trake.
Pregled dokumenta i pomak mjesta za upis:
 • klikom miša
 • strjelicama na tipkovnici
 • tipkama PageUp ili PageDown na tipkovnici kojima pomičete tekst gore ili dolje, i to za jedan ekran dolje ili gore
 • tipkama Home i End na početak i kraj retka
 • istovremenim pritiskom tipke Control (= CTRL) na tipkovnici i tipke Home ili tipke END, mjesto unosa se premješta na početak ili kraj dokumenta
 • izborom naredbe Idi na.. u izborniku Uređivanje premještate se na određenu stranicu u dokumentu.
Upis
Kursor je grafička oznaka mjesta umetanja teksta ili nekog objekta.

Slova i brojeve koje unosimo preko tipkovnice zovemo još i alfanumerički znakovi. Pritiskom tipke na tipkovnici unosimo brojeve i mala slova a u kombinaciji tipke Shift i slova unosimo velika slova.

Posebne znakove unosimo kombinacijom tipke Shift i tipke za brojku ili kombinacijom tipke AltGr i tipke za slovo.

Brojeve možemo unositi i preko brojevnoj dijela tipkovnice, ali tada mora biti uključena tipka NumLock.

Unos teksta, slike, filma ili nekog objekta možemo izvršiti koristeći izbornik Umetanje i odgovarajuće naredbe iz tog izbornika.

Naredbom Zalijepi umeće se kopirani ili izrezani tekst na mjestu gdje je kursor.

Pri umetanju teksta mora biti uključen način rada Umetanje, odnosno mora biti isključen način rada Piši preko. Promjena načina upisa se vrši tipkom Insert. Aktivan način upisa provjerite na statusnoj traci: oznaka PRE može biti siva (za Umetanje) ili crna (za Piši preko).

Označavanje
Označavanje mišem:
 • povlačenjem miša preko teksta
 • dvoklikom na riječ
 • tri klika na odlomak
 • CTRL i klik na rečenicu
Ako pomaknete miš na lijevu marginu dokumenta, izgled miša se promijeni u deblju bijelu strjelicu. Sada možete odabrati:
 • jednim klikom redak
 • dva klika odlomak
 • tri klika cijeli tekst
Proširenje već označenog teksta:
 • Shift i strjelice na tipkovnici
 • CTRL i odabir dodatnog teksta

Označiti cijeli tekst možete i koriste naredbu Odaberi sve u izborniku Uređivanje, odnosno koristeći tipkovničku kraticu CTRL+A.

Kopiranje i premještanje

Kopiranje i premještanje teksta uvijek započinje označavanjem a zatim se pozove naredba Kopiraj ili naredba Izreži.

Kopiranjem i Izrezivanjem se označeni tekst upiše u međuspremnik, prostor u radnom memoriji rezerviran za ovu naredbe.

Kopiranjem tekst ostaje u dokumentu, Izrezivanjem se tekst uklanja iz dokumenta ali ostaje zapisan u međuspremniku.

Zalijepi je naredba kojom se umeće sadržaj međuspremnika na mjesto kursora.

Naredbe Kopiraj, Izreži i Zalijepi možete odabrati u izborniku Uređivanje ili klikom na alat na alatnoj traci ili ju možete odabrati na padajućoj listi koja se prikaže ako desnim klikom kliknete na označeni tekst.

U slučaju da se predomislite ili rezultat naredbi koje ste dali nije zadovoljavajući, tu je uvijek korisna naredba Poništi/Undo!!

Tekst možete premjestiti i tako da ga označite a zatim ga premjestite na drugo mjesto povlačenjem miša.

Traži i zamjeni
Traži je naredba u izborniku kojom pretražujete dokument tražeći zadanu riječ ili niz znakova.

U pretrazi možete Wordu prepustit da traži riječ pazeći na veliko i malo slovo ili neke druge kriterije ili samo da traži taj niz.

Zamjena je naredba kojom Word zamijeni jedan niz znakova drugim.

Nemojte koristiti naredbu Zamijeni sve jer Vaš zadani niz se može nalaziti unutar riječi pa će Vam zamjena dati čudan rezultat. Na primjer, zamjena riječi "doktor" u "liječnik" će djelovati i na riječ doktorska disertacija i rezultat će biti "liječnička disertacija".

Naredbe Traži, Zamijeni i Idi na se nalaze u izborniku Uređivanje.

Međuspremnik
Međuspremnik je rezervirani prostor u radnoj memoriji u kojem se čuvaju kopirani ili izrezani sadržaji. Sadržaj međuspremnika se u dokument umeće naredbom Zalijepi.

U međuspremniku mogu biti zapamćeni razni objekti: tekst, slika, tablica ili objekt iz nekog drugog programa. Koristeći međuspremnik možete kopirati ili premještati sadržaje ne samo s jednog mjesta u dokumentu na drugi već i iz jednog programa u drugi. Na primjer, napravite tablicu u Wordu i kopirate ju u PowerPoint.

Uobičajenim korištenjem naredbe Zalijepi, umeće se zadnje upisani sadržaj iz međuspremnika.

Officeov međuspremnik je naredba u izborniku Uređivanje kojom u Oknu zadatka prikazujete sadržaj međuspremnika. Kopiranjem ili izrezivanjem sadržaji će se upisivati u međuspremnik, a vi ih zatim birate i umećete.

Ako uključite Officeov međuspremnik i u nekom drugom programu iz paketa MS Office, moći ćete odabirati sadržaje kopirane u bilo kojem programu. To znači da nekoliko dijelova teksta možete kopirati u Wordu, a zatim birati koji kopirani sadržaj ćete umetnuti u Excel ili PowerPoint.

Praćenje promjena

Unošenjem promjena u dokument ne mora dati zadovoljavajući rezultat. Tada će Vam jako korisna biti naredba Poništi, popularno zvana Undo.

Naredbu Poništi možete davati i više puta uzastopno dok dokument ne vratite u oblik s kojim ste bili zadovoljni. Ako se opet predomislite, tu je i naredba Ponovi koja poništava Poništi… I tako sve dok ne budete bili zadovoljni.

Word može zapamtiti i nekoliko verzija Vašeg dokumenta, dovoljno je da na izborniku Datoteka odaberete naredbu Verzije i kliknete na dugme Spremi sada ili uključite potvrdni okvir Automatski spremi verziju prilikom zatvaranja.

Korisni alati za praćenje promjena u dokumentu ako ga uređuje više osoba su:
 • umetanje komentara
 • isticanje teksta
 • uključeno praćenje promjena u dokumentu.

Uklanjanje oblikovanja teksta

Ako se pri uređivanju dokumenta previše zaigrate s oblikovanjima teksta, a rezultat nije zadovoljavajući, sva oblikovanja možete ukloniti jednom naredbom: Uređivanje - Očisti - Oblikovanja.

Naredba Očisti oblikovanja uklanja oblikovanja znakova, odlomaka, tabulatore, uvlake, prorede …

Tekst će ostati sačuvan, a oblikovanje tog teksta će biti u skladu s početnim postavkama dokumenta.

Spremanje verzija

Promjene u dokumentima ponekad vršite u nekoliko navrata.

Ako nismo sigurni koja od verzija je ona koju na kraju želimo zadržati, korisno je tijekom rada sačuvati nekoliko verzija istog dokumenta.

Vrlo često se verzije dokumenta čuvaju tako da im dajemo zasebna imena. Obično se početnom imenu datoteke dodaje datum ili numeraciju: referat3-4.doc referat5-4.doc ili referat1.doc, referat2.doc.

Takav je postupak na prvi pogled jednostavan i jasan. Ipak, nakon spremanja nekoliko verzija pod sličnim imenima sve je teže snalaziti u mnoštvu verzija.

Sigurniji način je u radu s datotekom uključiti opciju automatskog spremanja verzija dokumenta.

U izborniku Datoteka odaberite naredbu Verzija.